KONTROLY
Kontroly spalinových cest se provádí každý rok dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. Platnost kontrolní zprávy je vždy 12 měsíců.
Kontroly smí provádět držitel platného živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením
a) toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání,
b) toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,
c) zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,
d) spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
e) zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
f) jejího stavebně technického stavu a
g) toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty 
Co musí obsahovat kontrolní zpráva 
Roční kontrolní zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty musí být podle daného vzoru, který je uveden ve vyhlášce č. 34/2016 Sb.
Kdy se provádí kontroly 
Kdo smí kontroly provádět 
Způsob kontroly