REVIZE 

Kdy se provádí revize 

a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,

b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,

d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,

e) po komínovém požáru, nebo

f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Kdo smí revize provádět 

Revize smí provádět pouze revizní technik spalinových cest. To je vyučený kominík, držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, který má za sebou min. 5 let praxe a úspěšně vykonal zkoušku a získal potřebné osvědčení k výkonu práce (kulaté razítko).
Seznam revizních techniků spalinových cest
Hasičský záchranný sbor České republiky vypracoval kompletní seznam všech revizních techniků spalinových cest. Ověřit si jej můžete zde.
Co musí revize obsahovat 
Revizní zpráva musí obsahovat všechny body uvedené ve vyhlášce č. 34/2016 Sb. včetně technické zprávy.